اولین تجربه

با اینکه سابقه من تو بیمارستانی شدن خیلی سیاهه

ولی امشب اولین باریه که شب تو بیمارستان میخوابم

و مهم تر اینکه اینبار من مریض نیستم...

همین که اتفاق بدی براش نیفتاده خداروشکر

میشد که خیلی بدتر از اینا بشه... خدایاشکرت

۴ نظر
منِ مختصر
میخوام دل به دریا بزنم
اوج بگیرم
پرواز کنم!
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان